Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.therm-ic.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.therm-ic.cz je společnost Arthur Gibbs, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Zámostní 27, Ostrava. PSČ 710 00, IČO: 25390171, zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 16517. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci "Kontakty" (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající (dodavatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace
V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet) má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě doručit prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy.
Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy pokud možno písemně, přidejte Vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz (popř. způsob, jakým chcete vrátit částku odpovídající kupní ceně).
Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné (např. při spotřebování části potravinových doplňků), bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížená o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.
Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Peníze budou poukázany na účet zákazníka nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Vyřízení objednávky
Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Do 48 hodin od odeslání objednávky budete kontaktováni našim pracovníkem s informací v jakém stavu se nachází Vaše objednávka a kdy Vám bude zboží odesláno. Odeslání zboží se zprtavidla pohybuje mezi 2-4 dny. Vzhledem k tomu, že se řada zboží dodává ze zahraničních skladů může být tato doba překročena. V takovém případě Vás ihned kontaktujeme a dohodneme další postup.

Doprava
Poštovné i balné se u všech výrobků zasílaných na území ČR řídí vždy platným ceníkem, který je k nahlédnutí ZDE. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin od odeslání. Zboží zasíláme především prostřdnictvím České pošty.

Platební podmínky
Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Raiffeisenbank nebo Fio banky. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.
Platební karty - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den, pokud je skladem. Podporujeme bezpečné platby.
Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatíte v hotovosti na naší pobočce. Budete informováni emailem, že je zboží skladem, a tudíž připravené pro Vás - bez potvrzujícího mailu není osobní odběr možný.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruka a reklamace
Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet na zboží nebo jeho součást nová záruka v délce 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Prodávající neručí za vady na výrobků způsobené během přepravy výrobku kupujícímu. Zjistí-li kupující, že byl výrobek poškozen v průběhu přepravy, musí kupující učinit reklamaci u přepravce a to 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.
Reklamaci je možné uplatnit poštou, či jinou přepravní službou, přičemž reklamovaný předmět MUSÍ být doručeno na adresu provozovny: Občanská 1117/23, Slezská Ostrava. PSČ 710 00, nebo osobně. na stejné adrese. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. Vždy je třeba popsat charakter vady, připojit kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.
Nevyzvednuté, nebo odmítnuté reklamace, budou uloženy ve skladu prodávajícího, přičemž prvních 30 dnů je uložení ZADARMO a za každý další den je účtován poplatek ve výši 30,-
Náklady spojené s NEOPRÁVNĚNOU REKLAMACÍ, jsou v plné výši účtovány zákazníkovi, zejména pak dopravné do servisního střediska, výrobního závodu výrobce, zpoplatněné provedení atestací, náklady spojené se zasláním výrobku zpět, zabalení a expediční poplatky spojené s doručením neoprávněné reklamce klientovi.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 10% nebo 20% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali, bez ohledu na změny.
U výrobku zpravidla uvádíme i obvyklou cenu, která vychází z doporučených maloobchodních cen výhradních distributorů. Obrázky mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Slevy
V našem obchodě poskytujeme různé druhy slev. Slevy se nesčítají a uplatňuje se ta nejvyšší možná sleva k danému zboží.

Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky, prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat a zpracovávat až do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete emailem požádat o jejich změnu či vymazání, popř. využít svých dalších zákonných práv. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.
Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)
Objednávku můžete stornovat (a tím i zrušit smlouvu) emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
Zákaznický dotazník
Zákazníkům, kteří v našich internetových obchodech uskuteční nákup, bude zaslán na email uvedený v objednávce odkaz na dotazník, který se týká kvality poskytovaných služeb. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné a nemá vliv na vyřízení objednávky.
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela, nebo z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si prodávající právo zrušit jen část objednávky, má-li na tom kupující spotřebitel zájem.

Termíny pro vrácení peněz
Prodávající se zavazuje vrátit na účet zákazníka veškere finanční závazky vyplývajíci např. z odstoupení od kupní smlouvy, vrácení předem zaplacené objednávky, reklamace apod. nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí oprávněného požadavku ze strany zákazníka.

Náklady na použití komunikačních prostředků

Spotřebiteli nevznikají jakékoliv náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy s prodávajícím, a proto si kupující ani prodávající navzájem nehradí žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.

Závěrečné ujednání
Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Obchodní podmínky platí od 1. října 2012.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Therm-ic.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2012 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.